• Privacybeleid

 • PRIVACY POLICY Dev Drive B.V.

  You can find the English version of our Privacy Policy below the Dutch version

  Wij zijn Dev Drive B.V.. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.devdrive.nl (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

  Jonger dan 16 jaar

  Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

  Persoonsgegevens

  Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

  Jouw toestemming

  We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy.

  Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

  Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

  Voor onze contactformulieren hebben we de volgende gegevens van jou nodig:

  • Je naam
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

  Deze gegevens gebruiken wij om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van een contactverzoek.

  We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

  • De naam van de browser die je gebruikt
  • Het besturingssysteem dat je gebruikt

   

  Bestellingen op FacilitatorShop.nl.nl

  Voor een juiste afhandelijk van bestellingen op FacilitatorShop.nl hebben we de volgende gegevens van jou nodig:

  • Je naam
  • Je adres
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Eventueel het verzendadres als dat afwijkt van jouw eigen adres.

  Deze gegevens gebruiken wij om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van een bestelling. Daarnaast gebruiken we de verstrekte adresgegevens voor de bezorging van jouw bestelling.

  We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

  • De naam van de browser die je gebruikt
  • Het besturingssysteem dat je gebruikt

   

  Het Evolutionary Insights-platform (Evolutionary-Insights.com)

  Om persoonlijke, organisatorische of team assessments te kunnen doen, hebben we de volgende informatie nodig:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Afhankelijk van het type account/ assessment:
   • Jouw adres
   • Uw organisatiegegevens
   • Team(s) waar je lid van bent
   • Betaalgegevens
  Deze gegevens gebruiken wij om u de beoordeling en de resultaten en/of rapportages te kunnen verstrekken.

  Daarnaast gebruiken we de opgegeven adresgegevens voor facturatie of papieren resultaten.

  We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is wanneer u onze Website gebruikt, zoals:

  • De naam van de browser die u gebruikt
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt 

   

  Nieuwsbrief

  Dev Drive B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

  Beveiliging

  We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

  • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
  • De toegang tot de gegevens is beveiligd met tweestapsverificatie

  Bewaartermijn

  Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

  Doorgifte

  Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

  Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

  Links

  Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

  We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

  Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.devdrive.nl/cookiestatement.

  Wijziging van de privacy policy

  Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

  Jouw rechten

  De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

  • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
  • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens;
  • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
  • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

  Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

  Contact

  Dev Drive B.V.
  Tromplaan 104
  6004 ER Weert
  KvK-nummer: 70368988
  085-0020051
  info@devdrive.nl

 • PRIVACY POLICY Dev Drive B.V.

  We are Dev Drive B.V. We respect your privacy and personal life, but sometimes we need personal information from you. In this statement you can read which data we use and how we store, protect and process this data. This privacy policy applies to our website www.devdrive.nl (the "Website") and the services we offer (the "Services"). We treat your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (the "Relevant Legislation")

  Under 16 years old

  If you are under the age of 16, you need permission from your parents or legal guardian to use our Website and Services.

  Personal data

  In order to be able to offer our Website and Services, we process personal data. The term "personal data" refers to information with which you can be identified as a person. This definition is in accordance with the Relevant Legislation.

  Your permission

  We may store your data at various times, such as when you visit our Website, create an account on our Website, use our Services or when you contact us. We are allowed to process your data, because we ask for your permission via this privacy policy.

  Furthermore, we will not process your data without your permission, unless we are legally obliged to do so.

  What data do we collect and what do we do with it?

  For our contact forms we need the following information from you:

  • Your name
  • Your phone number
  • your e-mail adress

  We use this information to be able to contact you in response to a contact request.

  We also collect some information from you that is not personal when you use our Website, such as:

  • The name of the browser you are using
  • The operating system you use

   

  Orders on FacilitatorShop.nl

  For the correct handling of orders on FacilitatorShop.nl, we need the following information from you:

  • Your name
  • Your address
  • Your phone number
  • your e-mail adress
  • Possibly the shipping address if it differs from your own address.

  We use this information to be able to contact you regarding an order. In addition, we use the address details provided for the delivery of your order.

  We also collect some information from you that is not personal when you use our Website, such as:

  • The name of the browser you are using
  • The operating system you use 

   

  The Evolutionary Insights platform (Evolutionary-Insights.com)

  In order to do personal, organizational or team assessments, we need the following information:

  • Your name
  • Uour e-mail adress
  • Depending on the type of account / assessment:
   • Your address
   • Your organizational information
   • Team(s) you are a member of
   • Payment information

  We use this information to be able to provide you with the assessment and with the results and/or reports.

  In addition, we use the address details provided for invoicing or paper-results.

  We also collect some information from you that is not personal when you use our Website, such as:

  • The name of the browser you are using
  • The operating system you use 

   

  Newsletter

  Dev Drive B.V. offers newsletters. This way you stay informed of offers, (discount) promotions and other news. To be sure of your permission, we use the opt-in system for newsletters. An unsubscribe option is included with every communication via this route.

  We will only use your data for the above purposes, or for a purpose closely related to this. This way, your data is never used by us in an unexpected way.

  Security

  We are committed to protecting your personal information from loss, destruction, use, alteration or disclosure of your personal information by unauthorized persons. This means that those who have nothing to do with your data cannot access it. We do this through the following measures:

  Securing network connections with Secure Socket Layer (SSL), or a similar technology
  Access to the data is limited to those who need the data
  Access to the data is secured with two-step verification

  Retention period

  We will not keep your personal data for longer than we need it for the purposes we described earlier.

  Transfer

  We will only process your data within the European Union. Outside the European Union, we only process your data if that country offers an adequate level of protection for your data.

  We will never pass on your data to other countries or to parties other than those mentioned above without your permission.

  Links

  Our Websites and Products may contain links to other websites. We are not responsible for the content or privacy protection of these websites. We therefore advise you to always read the privacy policy of the relevant website.

  Cookies

  A cookie is a small text file that is sent to the browser via a website's server. The browser then saves the file on your device. Your device will be given a unique number, which our site will use to recognize the device later.

  We may use cookies to improve your experience on our Website. Cookies also ensure, among other things, that the Website is fast, that you can visit our Website safely and that we can detect errors on our Website.

  You can always delete or disable cookies yourself via the browser settings. Cookies will then no longer be stored when you visit our Website. But please note: our Website may not work as well without cookies

  For more information, please read our cookie statement: www.devdrive.nl/cookiestatement.

  Change of privacy policy

  We can adjust this privacy policy. If we change the privacy policy to a significant extent, we will post a notification on our Website together with the new privacy policy. We will notify users registered with us with their email address of any changes. If you are not registered as a user, we recommend that you regularly consult the Website and this statement.

  Your rights

  The information we collect from you is personal. You therefore have the following rights:

  You may ask us to inspect your data;
  You may ask us to correct, restrict or delete your data;
  You may ask us for a copy of your data. We can also pass on this copy - at your request - to another party, so that you no longer have to do this yourself;
  You can object to the processing of your data;
  You can submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority if you believe that we are processing your data unlawfully;
  You may withdraw your consent to process your data at any time. From the moment you withdraw your consent, we are then no longer allowed to process your data.
  If you have any other questions or comments about our privacy policy, you can contact us using the details below.

  Contact

  Dev Drive B.V.
  Tromplaan 104
  6004 ER Weert
  Chamber of Commerce number: 70368988
  085-0020051
  info@devdrive.nl